Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị tập huấn quản lý nghiệp vụ cho các HTX

Ngày 14/2/2023 Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị tập huấn quản lý nghiệp vụ cho các Hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian tập huấn, 42 học viên quản lý của các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện đã được truyền đạt các nội dung của Luật HTX năm 2012; một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật HTX; Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; triển khai thực hiện các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ các HTX và sản xuất Nông lâm nghiệp trên địa bàn; thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ quản lý của các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện, giúp các HTX hoạt động hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời giúp các học viên nâng cao kiến thức, trình độ đưa ra các phương án hoạt động sản xuất nông nghiệp hiệu quả./.                                                                                                                                          

Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục