Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144- QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW

Sáng 09/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến trên 15.600 điểm cầu cả nước, với hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 175 điểm cầu gồm: các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, với trên 25.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu UBND huyện Chiêm Hoá, đồng chí Vũ Quang Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên ủy viên BTV Huyện ủy đã nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn;các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện( Khoá XXII);chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện, các ban Đảng, văn phòng Huyện uỷ; Trung tâm Chính trị huyện; Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ; các Phòng, Ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu UBND huyện Chiêm Hoá.

Các đại biểu dự tại điểm cầu UBND huyện Chiêm Hoá.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Quy định nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Chiêm Hoá.

Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ thị là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện Quy định 114 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Từ đó làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả Quy định 144 và Chỉ thị 35 trong thời gian tới.

Hoài Thu, Văn Linh

Tin cùng chuyên mục