Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
76V/v lấy ý kiến đóng góp phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chiêm Hóa
77V/v tuyên truyền, triển khai các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự
78V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
79Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Chiêm Hoá, giai đoạn 2021-2025
80Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 viên chức huyện Chiêm Hoá năm 2021
81V/v triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 9 năm 2022 (nội dung tuần 2)
82Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển lãnh đạo quản lý
83V/v đề nghị đăng tải danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2
84V/v tuyên truyền sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc lĩnh vực Giáo dục
85V/v tuyên truyền sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc lĩnh vực Công Thương
86Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
87Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển (vòng 2) viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
88V/v chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện
89Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 viên chức huyện Chiêm Hóa năm 2021
90V/v đề nghị thông báo kết quả vận động ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” cấp huyện năm 2022