Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định số 281 ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 11/4, tại Nhà Văn hóa xã Kim Bình, Ban Chỉ đạo cộng đồng học tập xã Kim Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định số 281 ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; lãnh đạo Hội khuyến học huyện Chiêm Hóa; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kim Bình; các ông, bà Bí thư, Trưởng thôn, thành viên Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng “Cộng đồng học tập” xã; Ban Chấp hành Hội khuyến học xã Kim Bình.

 

Các Đại biểu dự Hội nghị.

Sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281 ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn và nhân dân trên địa bàn xã có sự chuyển biến tích cực, các tầng lớp nhân dân được nâng cao về học tập suốt đời và có trách nhiệm tham gia xây dựng xã hội học tập ở địa phương, gia đình, dòng họ, góp phần đẩy nhanh tiến độ củng cố, phát triển bền vững hoạt đồng của Trung tâm học tập cộng đồng. Đặc biệt các gia đình, dòng họ không chỉ động viên con em tích cực học tập mà người lớn cũng tự lựa chọn nội dung, hình thức học tập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, đem lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho gia đình và nâng cao trình độ cho mỗi người. Đống thời Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, năng lực chỉ đạo của chính quyền và sự tham của toàn thể các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng xã hội học tập, làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thôn đến xã về ý nghĩa, tác dụng của việc học tập suốt đời và vai trò quan trọng của Trung tâm học tập cộng đồng là nơi tổ chức, cung cấp cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời, thực hiện giáo dục cho mọi người. Góp phần  quan trọng duy trì vững chắc kết quả  phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người dân tiến tới xây dựng xã hội học tập, góp phần thúc đẩy các phong trào của địa phương như: xây dựng nông thôn mới nâng cao, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Hết năm 2018, toàn xã có 1.162/1.284 hộ đăng ký đạt 90,5% và đã có 100% hộ đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 45,8% dòng học đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 76,9% thôn đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và 100% đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”. Gắn thực hiện Quyết định 281 với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua tại địa phương. Bên cạnh đó, bằng nhiều hình thức vận động, xã hội hóa, Hội Khuyến học xã Kim Bình đã xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài được trên 260 triệu đồng; tổ chức nhiều đợt khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các kỳ thị chọn học sinh giỏi các cấp.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, vào các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục trong những năm tiếp theo, đó là: cán bộ làm công tác Khuyến học từ xã đến các chi hội đều kiêm nhiệm nên chưa dành được nhiều thời gian cho việc nghiên cứu và triển khai công tác Khuyến học, triển khai Quyết định 281 của thủ tướng chính phủ chưa được sâu rộng. Công tác triển khai, tuyên truyền về nội dung của Đề án xây dựng xã hội học tập theo Quyết định số 89 và Quyết định 281 có thôn còn mang tính hình thức; việc quán triệt các tiêu chí đánh giá các danh hiệu chưa được sâu rộng trong nhân dân...

Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh  phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang đã biểu dương những kết quả của xã Kim Bình về việc thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, mong muốn xã Kim Bình cần thực hiện tốt trong những năm tới, đó là: tiếp tục nhân rộng các mô hình gia đình học tập, cộng đồng học tập, dòng học học tập; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cơ quan, đơn vị, thôn bản; nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; quan tâm công tác kiểm tra giám sát để việc thực hiện Đề án đi vào thực chất; quan tâm tổ chức tuyên dương cá nhân, đơn vị điển hình, tiêu biểu trong thực hiện công tác học tập suốt đời…

Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo Cộng đồng học tập xã Kim Bình nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng học và cộng đồng đến năm 2020”, đó là: phấn đấu đến năm 2020, 100% các cán bộ, hội viên được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời; 90% hộ gia đình đạt gia đình học tập/tổng số hộ; 50% dòng họ được công nhận dòng họ học tập/tổng số dòng họ; 90% số thôn, bản, tổ nhân dân đạt cộng đồng học tập/tổng số thôn, bản, tổ nhân dân; 100% cơ quan, trường học, đạt danh hiệu đơn vị học tập/tổng số cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Để thực hiện được mục tiêu trên, giải pháp đưa ra tập trung vào việc nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của Hội khuyến học với cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, sự cần thiết của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; tăng cường phối hợp giữa BCĐ; MTTQ và các đoàn thể xã, phát huy vai trò nòng cốt của Hội khuyến học trong công tác chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, gắn với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại cơ sở. Củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển bền vững của các Trung tâm học tập cộng đồng, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mọi người dân trong cộng đồng học tập, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời; gắn kết hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học và các ban ngành, đoàn thể tổ chức biên soạn tài liệu địa phương và tổ chức tập huấn, cập nhật thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, báo cáo viên Trung tâm học tập cộng đồng về công tác lập kế hoạch, điều tra nhu cầu người học, triển khai các chương trình học tập tại cộng đồng nhằm đáp ứng tiêu chí cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng, khuyến khích các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng học học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp xã, nhân rộng các điển hình tiêu biểu.

 

 

 

 

 

Hải Hà-Văn Linh

Tin cùng chuyên mục