Chiêm Hóa tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Ngày 16/9, Chi cục Thống kê huyện Chiêm Hóa đã tổ chức lớp tập huấn, thống kế về 53 dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Tham gia lớp tập huấn 26 tổ trưởng, 61 điều tra viên thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tập huấn nghiệp vụ điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của các hộ dân tộc thiểu số, và các điều kiện về kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn  các chỉ tiêu thống kế thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách  phát triển kinh tế - xã hội cho các cùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các tổ trưởng, điều tra viên hiểu ở 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện nắm được cách tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ  thông tin điều tra dân tộc thiểu số, bảo đảm thông tin điều tra được khai thác đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng phạm vi quy định; bảo mật được thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 03 ngày từ 16 – 18/9, sau tập huấn sẽ tổ chức thực hiện điểu tra từ ngày mùng 01 đến 31/10, điều tra ở 107 địa bàn trên địa bàn toàn huyện./.

 

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục