Cải cách hành chính - hướng đến sự hài lòng trong nhân dân

Thời gian qua, UBND xã Xuân Quang đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... Nhờ đó năng lực và chỉ số cải cách hành chính của xã từng bước được nâng lên, đem đến sự hài lòng cho nhân dân khi giải quyết công việc.

Xã Xuân Quang có hơn 1.300 hộ với trên 5.000 nhân khẩu sinh sống tại 12 thôn bản. Để thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước, hằng năm, đảng ủy, chính quyền xã tổ chức triển khai, quán triệt các chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, huyện để cán bộ, công chức, viên chức của xã nắm chắc, tập trung thực hiện tốt. Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được tiếp tục quan tâm đẩy mạnh. Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND xã ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.. trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính.

Bộ phận “một cửa” của xã Xuân Quang.

Từ đầu năm 2020 đến nay, bộ phận “một cửa” của xã Xuân Quang đã tiếp nhận và giải quyết trên 3.779 hồ sơ hành chính, trong đó chủ yếu là lĩnh vực tư pháp - hộ tịch chiếm hơn 91%. Để cán bộ, công chức thực thi tốt công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, UBND xã Xuân Quang đã tập trung làm tốt công tác đảm bảo các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”; nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân; tăng cường tuyên tuyền, giáo dục để nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc giải quyết hành chính cho công dân đúng theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, UBND xã Xuân Quang thường xuyên thực hiện nghiêm túc công tác niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ.. Qua đó, đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức.

Từ việc chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua ở xã Xuân Quang đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân khi giao dịch. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, an ninh trật tự được giữ vững, đồng thời góp phần làm cho đội ngũ cán bộ được nâng cao về năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm, lề lối làm việc được cải tiến rõ rệt./.                                                     

Văn Linh - Tài Tùng

Tin cùng chuyên mục