Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện

Ngày 8/8, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 5 tháng cuối năm 2019.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, toàn huyện dự kiến đạt 328 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 13,12 tiêu chí/xã, cụ thể: có 05 xã (Kim Bình, Yên Nguyên, Vinh Quang, Hòa Phú và Phúc Thịnh) đạt 19/19 tiêu chí; Xã Tân Thịnh đạt 17 tiêu chí; các xã Trung Hòa; Xuân Quang đạt 15 tiêu chí; xã Ngọc Hội và Tân An đạt 13 tiêu chí; các xã Nhân Lý, Hà Lang, Bình Nhân đạt 12 tiêu chí; các xã Hòa An, Phúc Sơn, Hùng Mỹ, Trung Hà, Minh Quang đạt 11 tiêu chí; xã Tri Phú, Kiên Đài,Yên Lập, Tân Mỹ và Phú Bình đạt 10 tiêu chí; Bình Phú và Linh Phú đạt 09 tiêu chí. Cụ thể, đối với tiêu chí số 1- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới có 25/25 xã đạt tiêu chí; Tiêu chí số 2- Về Giao thông, hiện có 7/25 xã đạt tiêu chí.

 

Xã Tân Thịnh phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Trong đó, tính đến tháng 7/2019, toàn huyện đã thực hiện bê tông được trên 28km đường nội đồng; Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 3,9km đường trục xã xã Tân Thịnh; Cải tạo, nâng cấp 5km đường vào thôn Bản Hiệp, xã Hà Lang; Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Xuân Quang đến thôn Ngoan A, Ngoan B, Nà Nhàm, dài 4,5 km. Tiêu chí 03-Thủy lợi, tiếp tục triển khai thực hiện kiên cố hóa được trên 38,8 km kênh mương bằng cấu kiện đúc sẵn, đạt 76,6% kế hoạch, đã có 25/25 xã đạt tiêu chí; có 14/25 xã đạt tiêu chí về điện; Có 09/25 xã đạt tiêu chí về Trường học; Tiêu chí số-Cơ sở vật chất văn hoá, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 nhà văn hóa thôn; Đang thi công, hoàn thiện 09 nhà tại các xã Tri Phú; Yên Lập; Phú Bình; xã Hòa An và Minh Quang; Tính đến thời điểm 7 tháng đầu năm 2019, toàn huyện có 226/305 nhà văn hóa thôn đạt tiêu chí về nông thôn mới (đạt 74,09%); 29 nhà văn hóa đã xây dựng kiên cố nhưng chưa đạt chuẩn nông thôn mới (7,6 %); 93 nhà văn hóa cần được đầu tư xây dựng (24,6%), hiện có 05/25 xã đạt tiêu chí. Có 23/25 xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại; Có 24/25 xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông; Đối với tiêu chí về Nhà ở dân cư, hiện có 8/25 đã tiêu chí. Việc cải tạo nâng cấp, chỉnh trang khuôn viên nhà ở để đạt chuẩn về nhà ở dân cư nông thôn được Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện tiêu chí tại các xã còn nhiều hạn chế, kết quả đạt được chưa cao. Đến tháng 7/2019 các xã đã thực hiện xóa 138 nhà tạm, dột nát;  nâng cấp và sửa chữa 308 nhà ở đạt chuẩn. Hiện toàn huyện có 09/25 xã đạt tiêu chí về Thu nhập; có 10/25 xã đạt tiêu chí Hộ nghèo; Có 25/25 xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm; có 23/25 xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất và tiêu chí Giáo dục; Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, từ công tác truyền thông tư vấn, giáo dục sức khỏe cộng đồng đến việc khám, điều trị cho người bệnh...Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từng bước được đầu tư, mở rộng theo lộ trình của ngành, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả điều trị, khám chữa bệnh cho nhân dân, hiện đã có 18/25 xã đạt tiêu chí về Y tế; Có 25/25 xã đạt tiêu chí về Văn hóa; Đối với thực tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và lồng ghép nhiều nguồn vốn nên đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp một số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, người dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào về vệ sinh môi trường, từng bước nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 90%. Việc cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh thu gom và xử lý rác thải, nâng cấp, cải tạo, xây dựng 03 công trình vệ sinh được người dân thực hiện, hiện có 06/25 xã đạt tiêu chí; Có 24/25 xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; có 18/25 xã đạt tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh.

Trong những tháng cuối năm 2019, đối với 5 đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí  nông thôm mới; Năm 2019, phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Tân Thịnh và xã Xuân Quang. Bình quân chung toàn huyện đạt trên 14 tiêu chí/xã. Riêng đối đối với xã Tân Thịnh và Xuân Quang, duy trì, củng cố các tiêu chí đã đạt; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện hoàn thành tiêu chí còn lại. Trong đó xã Tân Thịnh 02 tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa và Y tế;  Xã Xuân Quang còn 04 tiêu chí gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Môi trường và an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát triển sản xuất, chú trọng nâng cao thu nhập của người dân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã phụ trách từng thôn, từng nội dung tiêu chí thực hiện; để đưa xã Tân Thịnh và  xã Xuân Quang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.  Đối với các xã còn lại, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo hoàn thành các tiêu chí trong năm 2019 đúng kế hoạch đề ra./.

 

Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục