Xã Yên Lập tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động ủy thác vay vốn NHCS năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ngày 06/1 UBND xã Yên Lập tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động ủy thác vay vốn NHCS năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị tổng kết công tác hoạt động ủy thác vay vốn NHCS năm 2020 tại xã Yên Lập.

 Trong năm 2020 xã Yên Lập đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã, chỉ đạo 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kết quả hoạt động năm 2020 UBND xã đã thực hiện phân bổ xuống các thôn để kịp thời giải ngân cho vay theo đúng quy định. Tổng  dư nợ trên 18,768 tỷ đồng/655 hộ với 21 Tổ TK&VV cho vay với 8 chương trình. Dư nợ ủy thác thông qua 4 tổ chức Hội đoàn thể: Dư nợ uỷ thác qua các tổ chức chính trị - xã hội là 18,768 tỷ đồng/655 hộ với 21 Tổ TK&VV tại 18 thôn, bình quân  31 thành viên/tổ, dư nợ 894 triệu đồng/1 tổ, dư nợ bình quân 28,6 triệu đồng/ hộ.

Hội nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ủy thác vay vốn NHCSXH năm 2020.

Trong năm 2021, xã Yên Lập tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về sự lãnh đạo của đảng đối với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. tiếp tục Phối hợp với NHCSXH huyện, thành viên Ban đại diện huyện phụ trách xã, Hội đoàn thể các cấp tham mưu cho Ban đại diện về một số giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. 04 tổ chức Hội đoàn thể cần chủ động hơn trong việc thực hiện xử lý nợ đến hạn, quá hạn kịp thời và thực hiện trước 3 tháng và cùng với Tổ TK&VV đôn đốc những trường hợp lãi tồn đọng từ 02 tháng trở lên. UBND xã chỉ đạo Hội đoàn thể cấp xã thực hiện nghiêm túc khâu bình xét cho vay tại cơ sở một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng cho vay, đồng thời thực hiện tốt khâu kiểm tra sau cho vay đối với các trường mới giải ngân theo đúng quy định của ngân hàng, ngoài ra thực hiện kiểm tra đột suất đối với tất cả các món vay, yêu cầu 4 tổ chức Hội phải xuống dự họp bình xét tại các thôn khi có nguồn vốn mới.Tổ chức thực hiện giải ngân cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng đảm bảo hoàn thành kế hoạch tín dụng được giao; tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn kịp thời không để nợ quá hạn phát sinh, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với nguồn vốn thu hồi để đáp ứng nhu cầu vay vốn của Hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Tại hội nghị tổng kết chủ tịch UBND xã Yên Lập đã tặng giấy khen kèm cho 06 cá nhân có thành tích trong công tác ủy thác vay vốn NHCSXH năm 2020./.                                                       

Ngọc Hiển

Tin cùng chuyên mục