Tham luận của đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa lần thứ XXII, các đại biểu đã sôi nổi tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại biểu Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Đại biểu Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tham luận các giải pháp thực hiện đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó đề xuất việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ; đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới công tác trong công tác bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm việc phân công cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên dự sinh hoạt với cấp ủy cơ sở, chi bộ.

Đại biểu Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đại biểu Quan Văn Duyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đề xuất cần kịp thời tham mưu rà soát, củng cố, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp huyện đến cơ sở; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức thẩm định các dự thảo chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các cơ quan thông tin, tuyên truyền của huyện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

Đại biểu Trần Văn Tuyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Tham luận về các giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đại biểu Trần Văn Tuyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cho rằng các cơ quan, đơn vị phải xác định công tác kiểm tra, giám sát, là nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở chủ động và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đề ra, đặc biệt tập trung đi sâu kiểm tra những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

Đại biểu Nguyễn Thế Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện. 

Về các giải pháp về tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững khu vực phòng thủ của huyện, bảo đảm ổn định chính trị trên địa bàn huyện, đại biểu Nguyễn Thế Hưng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng ban CHQS huyện đề xuất cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá trong xây dựng tiềm lực mọi mặt cho khu vực phòng thủ huyện, nhất là xây dựng cơ sở chính trị, củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường xây dựng các tiềm lực, thế trận quân sự ở các xã trọng yếu; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm nền tảng; quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách quân đội và chính sách hậu phương quân đội.

Đại biểu Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 Giải pháp thực hiện khâu đột phá của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025 về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị để thị trấn Vĩnh Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV và phấn đấu xây dựng trung tâm các xã: Hòa Phú, Vinh Quang, Ngọc Hội, Phúc Sơn, Trung Hà cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V tôi xin đề xuất nhiệm vụ, giải pháp như: Thực hiện điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; huy động các nguồn lực đầu tư, bố trí đủ nguồn vốn nhằm tập chung giải quyết các vấn đề còn bất cập trong quy hoạch; kêu gọi vốn đầu tư đối với khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; tập trung tuyên truyền, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với đô thị văn minh; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị…

Đại biểu Ma Phúc Khứu, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT.    

Các giải pháp thực hiện khâu đột phá của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025 về tập trung sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ và Chương trình OCOP “Mỗi xã một sản phẩm” trong nhiệm kỳ tới, đại biểu cho rằng cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững và gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm; phát triển mạnh các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản thành sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị, nhất là với các sản phẩm có lợi thế của huyện; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý, triển khai thực hiện Chương trình, hướng dẫn đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP hàng năm..

Đại biểu Lê Thị Thanh Tâm, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển du lịch trong thời gian tới, theo đại biểu Tâm cần thực hiện đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, quảng bá du lịch: Phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin du lịch; thực hiện lồng ghép các chương trình dự án và bố trí nguồn lực để nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng du lịch; đa dạng các sản phẩm du lịch trong đó chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng; thu hút đầu tư các dự án phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư khai thác du lịch; quan tâm phát triển, đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch, mở các lớp tập huấn du lịch cho các Ban quản lý di tích, các hộ gia đình làm dịch vụ Homestay, phát triển lực lượng hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại điểm du lịch.

Đại biểu Mai Văn Vũ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đại biểu nhất trí và tâm đắc với những nhận định, đánh giá trong nhiệm kỳ Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh. Nhất cao với 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả như: Phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ theo hướng hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội gắn với phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng Homestay; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho nhân dân, nâng cao ý thức tự phòng, chống dịch bệnh của nhân dân trong cộng đồng.

Đại biểu Lê Duy Thiệp, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện.

Về giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đại biểu Lê Duy Thiệp, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện đề xuất tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác quản lý giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành giáo dục; thường xuyên đổi mới công tác soạn giảng, tổ chức tốt các giờ học chính khóa; đẩy mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học.

Đại biểu Bàn Văn Trọng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Để đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp An Thịnh, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lấp đầy đạt 70% diện tích quy hoạch, đại biểu Bàn Văn Trọng đề xuất một số giải pháp như: Thu hút các nguồn lực, trước mắt là nguồn kinh phí hỗ trợ từ quỹ khuyến công Quốc gia đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Cụm Công nghiệp An Thịnh theo quy hoạch được duyệt; Xây dựng danh mục ngành nghề ưu tiên khuyến khích đầu tư vào huyện trong thời gian tới; Đẩy mạnh các chương trình khuyến khích hỗ trợ phát triển công nghiệp từ các chương trình; Giải quyết tốt các vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Đại biểu Trần Hữu Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Nguyên.

Đại biểu Trần Hữu Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Yên Nguyên tham luận về các giải pháp triển khai thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trọng tâm là những giải pháp giữ vững, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; vận động nhân dân tích cực đóng góp công sức, kinh phí tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhóm PV Trung tâm VHTT - TT

Tin cùng chuyên mục