Đảm bảo quyền lợi cử tri tham gia bầu cử

Việc rà soát, lập danh sách cử tri đang được các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện. Hoạt động này nhằm góp phần đảm bảo ...

Tin xem nhiều