Lĩnh vực: Tất cả
81Thủ tục Giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
82Thủ tục Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
83Thủ tục Giao đất làm nhà ở tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
84Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất ko có tài sản, hoặc có tài sản nhưng chủ sở hữu tài sản không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu
85Thủ tục Cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với đất
86Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
87Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
88Thủ tục Lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, nội dung cam kết bảo vệ môi trường
89Thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị cứu trợ đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội
90Thủ tục Trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng Bảo trợ xã hội
91Thủ tục Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi; thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trường hợp người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng
92Thủ tục Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng của người cao tuổi (khi người cao tuổi bị chết)
93Thủ tục Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội
94Thủ tục Đề nghị trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người khuyết tật
95Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật
96Thủ tục Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho người khuyết tật
97Thủ tục Xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
98Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp (Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được; Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; Mất Giấy xác nhận khuyết tật)
99Thủ tục Xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật
100Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội