Lĩnh vực: Tất cả
61Thủ tục Kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa (trừ tàu cá) do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đóng tại địa bàn cấp xã
62Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa (trừ tàu cá) do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đóng tại địa bàn cấp xã
63Thủ tục Cấp Sổ nuôi vịt chạy đồng
64Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý
65Thủ tục Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình
66Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình
67Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng
68Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng tạm
69Thủ tục Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
70Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước
71Thủ tục Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước
72Thủ tục Công nhận “Gia đình văn hóa”
73Thủ tục Đăng ký Chương trình hoạt đông tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
74Thủ tục Đăng ký người vào tu
75Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
76Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
77Thủ tục Tiếp nhận thông báo việc cải tạo, sữa chữa, nâng cấp công trình tôn giáo mà không thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực công trình
78Thủ tục Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất
79Thủ tục Khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị
80Thủ tục Khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề