Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
21Thủ tục Điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác
22Thủ tục Ghi vào sổ những nội dung thay đổi cải chính hộ tịch
23Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản
24Thủ tục Chứng thực chữ ký, điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản
25Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
26Thủ tục Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
27Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
28Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
29Thủ tục Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
30Thủ tục Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
31Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
32Thủ tục Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất
33Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất
34Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
35Chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
36Thủ tục Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất
37Thủ tục chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
38Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất
39Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
40Thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân