Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Trình tự thực hiện
- Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch có trách nhiệm ghi vào Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đại diện cơ sở nuôi dưỡng và nêu rõ lý do.
- Người nhận con nuôi nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: các cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có).
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi mẫu TP/CN-2011/CN.04 (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 12/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi).

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Nuôi con nuôi;
- Nghị đinh số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;
- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 12/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.