Thủ tục Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh (đối với trường hợp trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết)

Trình tự thực hiện
Người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra sống được 24 giờ rồi mới chết nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp xã hoặc cán bộ tư pháp hộ tịch tự xác định nội dung để ghi vào Sổ đăng ký khai sinh.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai đăng ký khai sinh.
+ Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) hoặc giấy tờ thay thế giấy chứng sinh (văn bản xác nhận của người làm chứng hoặc giấy cam đoan về việc sinh là có thực);
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
- Cơ quan phối hợp: các cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có).
Kết quả thực hiện
Ghi vào Sổ đăng ký khai sinh
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Tờ khai đăng ký khai sinh Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp)

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2006;
- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.