Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng

Trình tự thực hiện
- Trong thời hạn 30 ngày, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công, thì chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng cho UBND cấp huyện.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
- UBND cấp huyện hoàn thiện thủ tục gia hạn giấy phép.
- Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép điều chỉnh tại UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
- Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp cần phải xem xét thêm thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn theo quy định.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan (nếu có).
Kết quả thực hiện
Gia hạn Giấy phép xây dựng.
Lệ phí

Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000đ/lần.

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2005.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
- Nghị quyết số 94/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.