Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình

Trình tự thực hiện
- Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi xây dựng theo nội dung điều chỉnh cho UBND cấp huyện.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
- UBND cấp huyện hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giấy phép.
- Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép điều chỉnh tại UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu); trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh;
+ Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp;
+ Các bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp phép xây dựng;
+ Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống cháy nổ; bảo đảm môi trường. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
- Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp cần phải xem xét thêm thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn theo quy định.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan (nếu có).
Kết quả thực hiện
Giấy phép xây dựng.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2005.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.