Thủ tục Cấp lại Giấy phép xây dựng công trình

Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân trong trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát hoặc bị mất thì làm hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng và nộp tại UBND cấp huyện.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
- UBND cấp huyện tiến hành việc cấp lại giấy phép.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại;
+ Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xem xét thêm thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn theo quy định.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan (nếu có).
Kết quả thực hiện
Bản sao giấy phép xây dựng.
Lệ phí

Chưa quy định.

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2005.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.