Lĩnh vực: Tất cả
161Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất với hộ gia đình, cá nhân
162Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
163Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp
164Thủ tục Nhà nước thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế
165Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân
166Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân
167Thủ tục Đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân
168Thủ tục Đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân
169Thủ tục Đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân
170Thủ tục Giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
171Thủ tục Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác
172Thủ tục Giao đất làm nhà ở tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
173Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
174Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất
175Thủ tục Cung cấp thông tin về đất đai
176Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
177Thủ tục Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường
178Thủ tục Lập, đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
179Thủ tục Lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, nội dung cam kết bảo vệ môi trường
180Thủ tục Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường huyện, đường đô thị