Lĩnh vực: Tất cả
81Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở
82Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở (theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 12 của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ*BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
83Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở
84Thủ tục Gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở
85Thủ tục Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở
86Thủ tục Đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở
87Thủ tục Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ (có yếu tố nước ngoài)
88Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục (có yếu tố nước ngoài) đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 49 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ (Cơ sở giáo dục mầm non; Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông).
89Thủ tục Đình chỉ tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
90Thủ tục Chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
91Thủ tục Giải thể hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
92Thủ tục Chia tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài
93Thủ tục Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
94Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
95Thủ tục Thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ
96Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
97Thủ tục Phê duyệt phương án khai thác rừng theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên
98Thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho chủ rừng là hộ gia đình
99Thủ tục Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm cho chủ rừng là hộ gia đình
100Thủ tục Cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại cho chủ rừng là hộ gia đình