Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa (trừ tàu cá) do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trình tự thực hiện
- Tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
- Cấp giấy chứng nhận.
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ sở có thể nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện;
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Văn bản của cơ sở đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP (theo phụ lục 7 Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có.
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận.
Lệ phí

Phụ lục số 1. Điều 1 Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản (40.000đ/lần cấp).

Mẫu đơn

Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 7 Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ).

Yêu cầu
Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm được cấp lại trong những trường hợp sau:
- Giấy chứng nhận bị mất.
- Giấy chứng nhận bị hư hỏng;
- Khi Cơ sở có thay đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan của Cơ sở trong Giấy chứng nhận (loại trừ các trường hợp Cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT);
- Đối với tàu cá đã được chứng nhận nhưng sau đó thay đổi chủ sở hữu hoặc chuyển vùng.
Căn cứ pháp lý
- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12.
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.
- Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.