Thủ tục Kiểm tra chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa (trừ tàu cá) do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trình tự thực hiện
- Tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
- Thông báo cho cơ sở về kế hoạch kiểm tra.
- Thành lập tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra tại cơ sở.
- Đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở.
- Ra Quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở đạt yêu cầu.
Thông báo kết quả kiểm tra và yêu cầu cơ sở báo cáo kết quả khắc phục cụ thể đối với cơ sở không đạt.
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Gửi theo đường bưu điện; hoặc Fax, thư điện tử, đăng ký trực tuyến (sau đó Cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới Cơ quan kiểm tra các hồ sơ còn lại Cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra).
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Giấy đăng ký kiểm tra (phụ lục 1 Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT).
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cơ sở (không áp dụng đối với tàu cá).
+ Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo mẫu tại (không áp dụng đối với tàu cá), (Phụ lục 2 Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT).
+ Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩm tương tự đăng ký kiểm tra (áp dụng đối với các Cơ sở thuộc diện bắt buộc phải xây dựng và thực hiện Chương trình đảm bảo CL, ATTP theo nguyên tắc HACCP theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 - 02: 2009/BNNPTNT).
Đối với các Cơ sở đăng ký kiểm tra sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra trướ- Cơ sở chỉ lập hồ sơ bao gồm 01 báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi theo mẫu nêu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT gửi Cơ quan kiểm tra.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra của Cơ sở, Cơ quan kiểm tra phải xem xét, hướng dẫn Cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.
- Trong thời gian 05 ngày làm việc Cơ quan kiểm tra phải thông báo cho Cơ sở thời gian dự kiến tiến hành kiểm tra. Thời gian này không muộn quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
- Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Cơ quan kiểm tra thẩm tra biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra xử lý kết quả và gửi kết quả kiểm tra trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cơ sở.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có.
Kết quả thực hiện
- Giấy chứng nhận.
- Quyết định hành chính.
Lệ phí

Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản: 40.000đ/lần cấp (Phụ lục số 1 Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010).

Mẫu đơn

- Giấy đăng ký kiểm tra  chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (Phụ lục 1).

- Báo cáo hiện trạng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (Phụ lục 2).

- Báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi (Phụ lục 3).

Yêu cầu
Mức phân loại cụ thể đối với từng loại hình Cơ sở theo quy định tại Biểu mẫu 1a-5, Biểu mẫu 1a-6, Biểu mẫu 1a-7, Biểu mẫu 1a-8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPYNT.
Căn cứ pháp lý
- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12.
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.
- Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.
- Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc Kiểm tra đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.