Thủ tục Xác nhận mẫu vật khai thác

Trình tự thực hiện
- Lập bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc sau khi: kết thúc mỗi đợt khai thác; khai thác hết số lượng mẫu vật được cấp; giấy phép khai thác hết thời hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác lập bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNTNT và gửi cơ quan Kiểm lâm sở tại để xác nhận.
- Xác nhận thực tế kết quả khai thác: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc cơ quan Kiểm lâm sở tại tiếp nhận bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác có trách nhiệm tổ chức việc xác nhận thực tế kết quả khai thác.
Trường hợp không xác nhận, cơ quan Kiểm lâm sở tại phải thông báo bằng văn bản rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường đã khai thác theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư 47/2012/TT-BNNTNT.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có.
Kết quả thực hiện
Xác nhận trực tiếp tại bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường (Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT).

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
- Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.