Thủ tục Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Trình tự thực hiện
- Chủ trại nuôi nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm.
- Hạt kiểm lâm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
- Hạt Kiểm lâm cấp bổ sung giấy chứng nhận.
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi phải thể hiện rõ các nội dung: tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức; tên loài, số lượng, nguồn gốc động vật nuôi; địa điểm; mô tả trại nuôi theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có.
Kết quả thực hiện
Cấp bổ sung Giấy chứng nhận.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT).

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
- Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.