Thủ tục Chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Trình tự thực hiện
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:
+ Nộp hồ sơ: cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 của Điều 8 Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT tới Hạt Kiểm lâm.
+ Tiếp nhận hồ sơ và chứng nhận: Hạt Kiểm lâm trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phải tổ chức xác minh và cấp giấy chứng nhận trại nuôi; đồng thời lập sổ theo dõi.
+ Trả kết quả: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận trại nuôi được cấp, Hạt Kiểm lâm giao trả cho cá nhân, tổ chức được cấp.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Hạt kiểm lâm phải thông báo bằng văn bản.
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Bản chính đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi phải thể hiện rõ các nội dung: tên, địa chỉ, số giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập của tổ chức; tên loài, số lượng, nguồn gốc động vật nuôi; địa điểm; mô tả trại nuôi theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Bản sao có chứng thực phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết
-Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Hạt Kiểm lâm tổ chức xác minh và cấp giấy chứng nhận trại nuôi; đồng thời lập sổ theo dõi.
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận trại nuôi được cấp, Hạt Kiểm lâm giao trả cho tổ chức được cấp.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có.
Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT).

Yêu cầu
- Cơ sở nuôi, trại nuôi phù hợp với đặc tính sinh trưởng, phát triển của loài nuôi; đảm bảo an toàn cho người và động vật nuôi; đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.
- Về nguồn gốc động vật rừng thông thường:
+ Khai thác từ tự nhiên trong nước: có bảng kê mẫu vật động vật rừng thông thường có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại.
+ Nhập khẩu: có tờ khai hàng hóa nhập khẩu được cơ quan hải quan cửa khẩu xác nhận. Các loài ngoại lai xâm hại theo quy định của pháp luật không được gây nuôi dưới mọi hình thức.
+ Mua của tổ chức, cá nhân khác: có hồ sơ mua bán, trao đổi động vật giữa người cung ứng và người nuôi.
+ Xử lý tịch thu: có quyết định của người có thẩm quyền xử lý tang vật hoặc vật chứng theo quy định của pháp luật.
+ Động vật rừng thông thường đã nuôi trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lự- tổ chức, cá nhân đang nuôi lập bảng kê động vật rừng thông thường theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở nuôi đó xác nhận.
Tổ chức, cá nhân nuôi động vật rừng thông thường chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc hợp pháp của động vật nuôi.
Căn cứ pháp lý
- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
- Thông tư số 47 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.