Thủ tục Xác nhận lâm sản trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT*BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản:

Trình tự thực hiện
(* Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung trong nước của tổ chức xuất ra;
* Lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu chưa qua chế biến ở trong nước của tổ chức, cá nhân xuất ra;
* Động vật rừng gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng của tổ chức cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra;
* Lâm sản sau xử lý tịch thu chưa chế biến của tổ chức cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra;
* Lâm sản sau chế biến của tổ chức cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra;
* Lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các địa điểm không cùng trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).


- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Chủ lâm sản nộp hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm nơi có lâm sản
- Thẩm định hồ sơ, xác nhận:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và hướng dẫn làm lại hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp kiểm tra hồ sơ và lâm sản đảm bảo đúng qui định thì tiến hành xác nhận ngay.
+ Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay cho chủ lâm sản biết và tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ lâm sản, nguồn gốc lâm sản, số lượng, khối lượng lâm sản.
- Trả kết quả: Chủ lâm sản nhận kết quả xác nhận tại Hạt Kiểm lâm nơi nộp hồ sơ. Thời gian trả kết quả: trong giờ làm việc từ ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Hạt kiểm lâm (UBND cấp huyện).
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ NN&PTNT);
+ Hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có);
+ Các tài liệu về nguồn gốc của lâm sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).
Thời hạn giải quyết
- Trường hợp không phải xác minh: thời gian xác nhận lâm sản và trả kết quả tại Hạt Kiểm lâm nơi nộp hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp kiểm tra hồ sơ và lâm sản đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay.
- Trong trường hợp phải xác minh: tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ TTHC: Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có.
Kết quả thực hiện
Xác nhận trực tiếp tại Bảng kê lâm sản.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Bảng kê lâm sản (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ NN&PTNT); 

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
- Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.