Thủ tục Đóng dấu búa kiểm lâm

Trình tự thực hiện
- Chủ lâm sản nộp trực tiếp hồ sơ (bản chính) đề nghị xác nhận lâm sản tại Hạt Kiểm lâm huyện, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ (lâm sản xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ đó và lâm sản sau xử lý tịch thu theo thẩm quyền xử lý của Hạt Kiểm lâm khu rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm khu rừng phòng hộ).
- Kiểm tra hồ sơ; xác minh dấu búa bài cây, dấu sơn theo lý lịch gỗ đã được lập cho từng lóng gỗ; đối chiếu với lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập, phúc tra khối lượng gỗ tối đa 20% tổng số lóng gỗ trong mỗi lần nghiệm thu.
- Đóng dấu búa kiểm lâm.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ gồm:
+ Lý lịch gỗ (theo mẫu);
+ Các tài liệu về nguồn gốc lâm sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
Tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi chủ rừng hoặc chủ gỗ trình lý lịch gỗ đã khai thác để được đóng búa kiểm lâm.
Trường hợp trong thời hạn trên mà chưa tổ chức đóng búa kiểm lâm đượ- thì lý do kéo dài được thông báo rõ cho chủ rừng, chủ gỗ, thời gian kéo dài tối đa không quá 5 ngày.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ TTHC: Hạt Kiểm lâm (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp nếu có: Các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có.
Kết quả thực hiện
Biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Lý lịch gỗ tròn; Lý lịch gỗ xẻ (Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006).

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;
- Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm.
- Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.