Thủ tục Đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo (phạm vi hoạt động trong huyện)

Trình tự thực hiện
- Tổ chức tôn giáo thành lập hội đoàn có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến UBND cấp huyện.
- UBND huyện có trách nhiệm cấp đăng ký cho tổ chức tôn giáo; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo đăng ký, tên hội đoàn, cá nhân chịu trách nhiệm về hoạt động của hội đoàn;
+ Danh sách những người tham gia điều hành hội đoàn;
+ Nội quy, quy chế hoặc điều lệ hoạt động của hội đoàn, trong đó nêu rõ mục đích hoạt động, cơ cấu tổ chức và quản lý.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Cấp đăng ký.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Mẫu M3 Bản đăng ký hoạt động Hội đoàn tôn giáo. pan>

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH ngày 18/6/2004 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Công văn số 494/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 28/6/2005 V/v phát hành biểu mẫu hướng dẫn.