Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

Trình tự thực hiện
- Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản thông báo đến UBND huyện về việc tổ chức quyên góp, trong đó nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian, cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp.
- UBND huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản thông báo, trong đó nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian, cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Mẫu M20 Bản thông báo tổ chức quyên góp

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Công văn số 494/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 28/6/2005 V/v phát hành biểu mẫu hướng dẫn.