Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

Trình tự thực hiện
- Chức sắc, nhà tu hành giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến giảng đạo, truyền đạo.
- Phòng nội vụ thẩm định, kiểm tra hồ sơ trình UBND huyện chấp thuận; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do thực hiện giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, người tổ chức, thành phần tham dự;
+ Ý kiến bằng văn bản của tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức tôn giáo trực tiếp quản lý chức sắc, nhà tu hành.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Mẫu M10 Đơn đề nghị giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH ngày 18/6/2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Công văn số 494/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 28/6/2005 V/v phát hành biểu mẫu hướng dẫn.