Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh

Trình tự thực hiện
- Tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Phòng Nội vụ-UBND huyện kiểm tra xem xét hồ sơ và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trả lời chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên cuộc lễ, người chủ trì, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức; cá nhân.
Cơ quan thực hiện
Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Mẫu M19 Đơn đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo.

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH ngày 18/6/2004 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Công văn số 494/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 28/6/2005 V/v phát hành biểu mẫu hướng dẫn.