Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Trình tự thực hiện
- Tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị thường niên, đại hội có trách nhiệm gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi diễn ra hội nghị, đại hội.
- Phòng Nội vụ-UBND huyện kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản trình UBND huyện đề xuất ý kiến chấp thuận hay không chấp thuận; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, đại hội;
+ Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo cơ sở.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Văn bản chấp thuận
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Mẫu M9 Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội.

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH ngày 18/6/2004 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2004.
- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
- Công văn số 494/TGCP của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 28/6/2005 V/v phát hành biểu mẫu hướng dẫn.