Thủ tục Tiếp nhận hưởng trợ cấp hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú của các đối tượng bảo trợ xã hội

Trình tự thực hiện
- Khi đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ở một địa phương chuyển đi nơi khác thì Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND huyện nơi cư trú cũ quyết định thôi hưởng trợ cấp và viết giấy giới thiệu nhận trợ cấp hàng tháng đến cấp huyện nơi cư trú mới kèm theo hồ sơ đang hưởng trợ cấp của đối tượng.
- Phòng Lao động Thương binh và xã hội nơi cư trú mới tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp của đối tượng và trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hưởng trợ cấp theo mức của địa phương.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Quyết định thôi hưởng trợ cấp của UBND huyện cũ;
+ Giấy giới thiệu;
+ Hồ sơ đang hưởng trợ cấp.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy giới thiệu và hồ sơ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 67/2007/NĐ-CP);
- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 13/2010/NĐ-CP);
- Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTHXH-BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.