Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc khi đối tượng là người khuyết tật thay đổi nơi cư trú

Trình tự thực hiện
- Đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc chuyển đi nơi khác có đơn đề nghị thôi nhận trợ cấp xã hôi, hỗ trợ chi phí chăm sóc ở nơi cư trú cũ và đề nghị nhận trợ cấp ở nơi cư trú mới gửi tới Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện;
- Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện trình Chủ tịch UBND huyện nơi cư trú cũ quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí và giấy giới thiệu đến UBND cấp huyện nơi cư trú mới kèm theo hồ sơ đang hưởng trợ cấp;
- Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện nơi cư trú mới xem xét và trình Chủ tịch UBND huyện quyết định hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc theo mức tương ứng ở địa phương.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị thôi nhận trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí chăm sóc;
+ Giấy giới thiệu;
+ Hồ sơ đang hưởng trợ cấp.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và giấy giới thiệu.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí

Không

Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Người khuyết tật năm 2010;
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;
- Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.