Thủ tục Chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài

Trình tự thực hiện
- Cá nhân có yêu cầu chứng thực điểm chỉ trong các văn bản, giấy tờ nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch “Một cửa, một cửa liên thông” của UBND cấp huyện.
- Cán bộ tư pháp của Phòng Tư pháp tiếp nhận kiểm tra hồ sơ yêu cầu người cần chứng thực điểm chỉ vào văn bản, giấy tờ trước sự có mặt của mình.
- Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Trưởng Phòng tư pháp thừa ủy quyền ký chứng thực;
- Cá nhân chứng thực nộp lệ phí và nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người yêu cầu chứng thực;
+ Văn bản, giấy tờ cần chứng thực điểm chỉ;
+ Các giấy tờ liên quan.
- Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của công dân.
Thời hạn giải quyết
Trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Văn bản giấy tờ chứng thực
Lệ phí
Chứng thực chữ ký 10.000đ/bản.
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 75/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.
- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
- Thông tư số 03/2008/TT- BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.
- Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí và lệ phí tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết số 84/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh.