Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ

Trình tự thực hiện
- Cá nhân có yêu cầu chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch “Một cửa, một cửa liên thông” của UBND cấp huyện;
- Nếu hồ sơ hợp lệ cán bộ tư pháp của Phòng Tư pháp tiếp nhận và yêu cầu đương sự phải ký trực tiếp vào bản dịch và có cam đoan về nội dung văn bản, giấy tờ đã dịch;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Trưởng phòng Tư pháp huyện thừa uỷ quyền ký chứng thực;
- Cá nhân có yêu cầu chứng thực nộp lệ phí và nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Bản dịch của người dịch và bản phô tô giấy tờ, văn bản cần dịch;
+ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác để cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu của công dân.
Thời hạn giải quyết
Trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Văn bản, giấy tờ chứng thực.
Lệ phí
Chứng thực chữ ký 10.000 đ/bản
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
- Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.
- Thông tư số 03/2008/TT- BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC- BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.
- Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; sửa đổi, bổ sung một số quy định về phí và lệ phí tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh.