Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha mẹ, con (do Toà án nhân dân xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật

Trình tự thực hiện
- Trong trường hợp UBND cấp xã thực hiện việc thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha mẹ, con (do Toà án nhân dân xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật cho công dân thì có trách nhiệm gửi thông báo cho UBND cấp huyện.
- Cán bộ tư pháp của Phòng Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và ghi vào sổ gốc hộ tịch các nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc điều chỉnh hộ tịch đã thực hiện ở cấp xã.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Thông báo của UBND cấp xã về việc thay đổi cải chính hộ tịch khác bao gồm: xác định cha mẹ, con (do Toà án nhân dân xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
Trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Ghi vào sổ hộ tịch
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
- Nghị đinh số 06/2011/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.