Thủ tục Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Trình tự thực hiện
- Người có yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ tại Bộ phận giao dịch “Một cửa, một cửa liên thông” của UBND cấp huyện.
- Nếu hồ sơ hợp lệ cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ “Cấp lại” dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính giấy khai sinh mới và thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có). Sau khi cấp lại bản chính Giấy khai sinh UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú tiếp vào sổ đăng ký khai sinh lưu tại UBND cấp xã. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ hộ tịch của Phòng Tư pháp hướng dẫn người đề nghị cấp lại bản chính Giấy khai sinh bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết.
- Trường hợp xét thấy không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch, thì UBND cấp huyện từ chối đăng ký. Việc từ chối phải thông báo bằng văn bản cho đương sự và nêu rõ lý do.
- Người yêu cầu cấp bản chính Giấy khai sinh nộp lệ phí và nhận kết quả.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh theo mẫu quy định.
+ Bản sao Giấy khai sinh cũ (nếu có).
+ Quyết định thay đổi cải chính, xác định lại dân tộc xác định lại giới tính (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết
Trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Kết quả thực hiện
Bản chính Giấy khai sinh.
Lệ phí
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh 10.000 VNĐ/trường hợp.
Mẫu đơn

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh MẫuTP/HT-2012-TKCLBCGKS (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp). 

Yêu cầu
Không.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2006.
- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.
- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
- Nghị quyết số 94/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Khóa XVI, kỳ họp thứ 7 về việc "Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang".
- Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.