Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Trình tự thực hiện
- Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu. Nội dung bản sao văn bằng, chứng chỉ phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc.
- UBND cấp huyện cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc.
Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại UBND cấp huyện. - Thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Xuất trình hoặc gửi qua đường bưu điện bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.
+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là những người quy định tại điểm b và điểm c mục 1 khoản 11 Điều 1 Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 (Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; Cha mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết) phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết
Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu. Trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì chậm nhất là trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến của bưu điện).
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.
Lệ phí
Giá phôi bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông: 6.000đ/chiếc.
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Giáo dục năm 2005.
- Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân .
- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-GDĐT ngày 20/6/2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Công văn số 7593/BGDĐT-VP ngày 31/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009.