Thủ tục Thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ

Trình tự thực hiện
Trong trường hợp người được cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc văn bằng chứng chỉ vi phạm một trong các điều kiện được nêu tại Điều 22 Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì ra Quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
Không quy định
Thời hạn giải quyết
Không quy định
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không 

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Giáo dục năm 2005.
- Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-GDĐT ngày 20/6/2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.