Thủ tục Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Trình tự thực hiện
Người học sau khi hoàn thành chương trình giáo dục theo cấp học và trình độ đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành việc cấp bằng.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
Không quy định
Thời hạn giải quyết
Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày xét thi tốt nghiệp trung học cơ sở.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Bằng tốt nghiệp.
Lệ phí
Mức thu tiền bằng tốt nghiệp: 8.500đ/bằng.
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Người học được cấp văn bằng, chứng chỉ khi đảm bảo các điều kiện sau:
- Hoàn thành chương trình giáo dục theo cấp học và trình độ đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Căn cứ pháp lý
- Luật Giáo dục năm 2005.
- Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Công văn số 2315/UBND-TC ngày 24/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc mức thu tiền bằng tốt nghiệp.
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân .
- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ GD&ĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-GDĐT ngày 20/6/2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.