Thủ tục Giải thể hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự thực hiện
Cơ sở giáo dục thuộc các trường hợp nêu tại yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính này thì bị chấm dứt hoạt động.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị giải thể cơ sở giáo dục;
+ Quyết định giải thể cơ sở giáo dục bao gồm:
Tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ sở giáo dục;
Lý do giải thể;
Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của cơ sở giáo dục; ưu tiên cho việc thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết, sau đó là đến nợ thuế và các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể, phần còn lại thuộc về chủ sở hữu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;
Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
Các biện pháp bảo đảm quyền lợi của người học cán bộ, giảng viên, giáo viên và những người lao động khác;
Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục.
+ Cơ sở giáo dục buộc phải giải thể theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 53 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP cần bổ sung Quyết định chấm dứt hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục dạy nghề hoặc bản án, quyết định của Tòa án.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm tra hồ sơ, lập báo cáo thẩm tra trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định. Cơ sở giáo dục chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc UBND cấp huyện xem xét, quyết định việc đồng ý về nguyên tắc cho giải thể cơ sở giáo dục.
- Sau khi được chấp thuận về nguyên tắc cho giải thể, cơ sở giáo dục tổ chức thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, thanh lý tài sản của cơ sở giáo dục trong thời hạn tối đa là 06 tháng.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc giải thể và thanh toán hết các khoản nợ của cơ sở giáo dục người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục gửi cho cấp có thẩm quyền:
+ Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động;
+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
+ Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
+ Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể cơ sở giáo dục và trình UBND cấp huyện xác nhận việc giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài nếu cơ quan thuế và cơ quan công an không có ý kiến khác.
- Chủ sở hữu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài chịu trách nhiệm về tính trung thực chính xác của hồ sơ giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác giả mạo thì những người này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp, quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn ba năm (đủ 36 tháng) kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể cơ sở giáo dục đến cơ quan có thẩm quyền.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Kết quả thực hiện
Giải thể cơ sở giáo dục.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
- Mục tiêu và nội dung hoạt động của cơ sở giáo dục không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
- Chấm dứt hoạt động và giải thể theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục dạy nghề do vi phạm quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án;
- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục;
- Hết thời hạn cho phép hoạt động của cơ sở giáo dục;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tá- đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.