Thủ tục Chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự thực hiện
Cơ sở giáo dục thuộc các trường hợp nêu tại yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính này thì bị chấm dứt hoạt động.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
Thành phần, số lượng hồ sơ
Không quy định.
Thời hạn giải quyết
Không quy định.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp: Không
Kết quả thực hiện
Chấm dứt hoạt động.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
- Mục tiêu và nội dung hoạt động của cơ sở giáo dục không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
- Chấm dứt hoạt động và giải thể theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục dạy nghề do vi phạm quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án;
- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục;
- Hết thời hạn cho phép hoạt động của cơ sở giáo dục;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tá- đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.