Thủ tục Đình chỉ tuyển sinh đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Trình tự thực hiện
Cơ sở giáo dục vi phạm các trường hợp nêu tại yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính này thì bị đình chỉ tuyển sinh.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
Thành phần, số lượng hồ sơ
Không quy định.
Thời hạn giải quyết
Không quy định.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Đình chỉ tuyển sinh.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bị đình chỉ tuyển sinh trong những trường hợp sau đây:
- Không đảm bảo điều kiện hoạt động giáo dục theo quy định của Nghị định này, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục;
- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ tuyển sinh;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tá- đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.