Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục (có yếu tố nước ngoài) đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 49 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ (Cơ sở giáo dục mầm non; Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông).

Trình tự thực hiện
- Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm tra trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định.
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục.
Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động, trong thời hạn 5 ngày làm việc trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục.
+ Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc Quyết định cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục đồng thời gửi kèm hồ sơ đề nghị cho phép thành lập hoặc cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục.
+ Quy chế tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục.
+ Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.
+ Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục đã đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, đồng thời gửi kèm:
• Danh sách Hiệu trưởng (Giám đốc), Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc), trưởng các kho- phòng, ban và kế toán trưởng. Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục của phân hiệu, cần bổ sung danh sách cán bộ phụ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức của phân hiệu;
• Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng);
• Cấp học trình độ đào tạo, ngành, nghề đào tạo;
• Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;
• Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;
• Quy chế đào tạo;
• Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên);
• Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;
• Quy định về kiểm tra đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học mô đun, trình độ đào tạo;
• Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.
+ Giấy tờ liên quan đến thủ tục mở ngành theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp phải làm thủ tục mở ngành.
- Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).
Thời hạn giải quyết
- Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm tra trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra các cấp có thẩm quyền có ý kiến trả lời.
- Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền, Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
- Đã kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục.
- Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục đội ngũ nhà giáo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.
- Đáp ứng các điều kiện về mở ngành đối với cơ sở giáo dục phải thực hiện thủ tục mở ngành theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tá- đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.