Thủ tục Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ (có yếu tố nước ngoài)

Trình tự thực hiện
- Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Sau khi nhận được văn bản trả lời của các cơ quan, đơn vị có liên quan được hỏi ý kiến, Phòng Giáo dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm tra trình UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện ra Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
+ Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục trong đó xác định rõ:
Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý, điều hành;
Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.
+ Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan;
+ Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;
+ Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.
- Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).
Thời hạn giải quyết
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
-Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời.
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo lập báo cáo thẩm tra trình các cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 39 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP xem xét, quyết định.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm tra UBND cấp huyện quyết định việc cho phép thành lập cơ sở giáo dục.
- Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND cấp huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện)
- Cơ quan phối hợp: các cơ quan có liên quan.
Kết quả thực hiện
Quyết định hành chính.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
- Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
- Có Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP;
- Đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có văn bản giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kèm dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan;
- Đối với trường hợp không phải xây dựng cơ sở vật chất thì phải có thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan;
- Có đủ năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 28 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP.
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tá- đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.