Thủ tục Thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở

Trình tự thực hiện
Nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm thì bị thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
Không quy định
Thời hạn giải quyết
Không quy định
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Thu hồi giấy phép.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Giáo dục năm 2005.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về vệ sinh trường học.
- Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.
- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm.