Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở (theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 12 của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ*BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trình tự thực hiện
- Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
- Trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ (phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng việt), bao gồm:
+ Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
+ Bản tóm tắt lý lịch.
+ Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).
+ Học bạ.
+ Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).
+ Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết
Không quy định.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Giấy giới thiệu
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Quy định tại Điều 13, Điều 14 Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ pháp lý
- Luật Giáo dục năm 2005.
- Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2002 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.