Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở

Trình tự thực hiện
- Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
- Trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn xin học do cha mẹ hoặc người giám hộ ký.
+ Học bạ (bản gốc và bản dịch tiếng việt).
+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang Tiếng Việt).
+ Bằng tốt nghiệp bậc học dưới của Việt Nam trước khi ra nước ngoài (nếu có).
+ Bản sao giấy khai sinh (kể cả được sinh ra ở nước ngoài).
+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha mẹ hoặc người giám hộ.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Thời hạn giải quyết
Không quy định.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo (UBND cấp huyện).
- Cơ quan phối hợp: Không.
Kết quả thực hiện
Giấy giới thiệu.
Lệ phí
Không
Mẫu đơn

Không

Yêu cầu
Quy định tại Điều 8, Điều 9 Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ pháp lý
- Luật Giáo dục năm 2005.
- Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, ngày 25/12/2002 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.